0214032758
 
Parliamentary Questions and Answers
 
 
Media Room Provincial Caucuses Jobs Links Support Services Tenders ANC Homepage
 

Human Settlements Budget Vote 38 Speech by Hon Nocawe Mafu, (ANC) MP Thursday, 10 May 2018

Sihlalo Obekekileyo

Mphathiswa weSebe lokuhlaliswa koLuntu, Ms Noma-Indiya Mfeketho; masikwamkele kwelisebe, sithemba ukuba uyakuziva usekhaya,

Usekela Mphathiswa weliSebe lokuhlaliswa koluntu u Ms Zoe KotaFredericks

Abanye abaPhathiswa abakuleNdlu yoWiso-Mthetho ooSekela baPhathiswa abakhoyo,

Amalungu ePalamente abekekileyo Iindwendwe zethu, abantu boMzantsi Afrika uphela

Botani

Chairperson

Sidlulisa amazwi ovelwano kusapho olushywe ngabantwana abahlanu nabantu abathathu kwintlekele yomlilo obhubhise kwindawo yogobityolo eTaaiwan eKhayelitsha apha entshona koloni.

Sibuhlungu yindlela abantu bakuthi abasoloko bezifumana bekuyo ebeka ubomi babo emnciphekweni.

Sisoloko sikhumbuza izibhambathiso zoMqulu weNkululeko kunye noMgaqo-siseko welilizwe apho sibabaza ukubaluleka kwamalungelo abantu kunye nesidima sabo esasidlwengulwe yingcinezelo nokunyhashwa kwamalungelo abo. Umqolo 26 phaya kuMgaqo-siseko uchaza ngokubanzi ngamalungelo abantu ngokuphathelele kwizindlu. Isibhambathiso se ANC (election manifesto) sonyulo luka 2014, sitsho ngokumhlophe ukuba iindawo zokuhlala ezidibanise bonke abantu , ukulungiswa kweendawo zogobityolo, ukunikezelwa kobunini bezindlu , ukukhathalelwa kwabo sithi ( missing middle) Ootitshala , amapolisa, abongikazi nabo bonke abasebenzi bakaRhulumente.

Umqulu karhulumente wohlahlo lwabiwo-mali oka (2014-2019 MTSF) phantsi komphumela wesibhozo othi, Ukuphuculwa kwempilo yamakhaya nokhawuleziswa kokuhlaliswa kwabo, uthathe lemiba wayenza inqkubo yelisebe.

Inkomfa yombutho wesizwe (ANC) kunyaka odlule phaya NESREC iqinisekisile ukuba elisebe liyakukwenza ngempumelelo konke oku. UMongameli wesizwe obekekileyo uMnumzana Cyril Ramaphosa utsho mhlope ukuba eliSebe lidlala indima enkulu kwiNguqu eNgqongqo yezoQoqosho (Radical Economic Transformation) nophuhliso loluntu, kwaye lubalulekile ekulweni indlala, intswelangqesho kunye nokungalingani.

Ikomiti yoyezokuhlaliswa koluntu ishukuxile umba wohlahlo lwabiwo lwelisebe, elingu Vote 38. Ngomhla we 17,18, 19 April 2018, kunye namaqumrhu elisebe (entities) yaze ingxelo yalekomiti yamkelwa ngamalungu alekomiti ngomhla we 3 May 2018.

Siyawubona umsebenzi omkhulu ophethwe lelisebe, wokuqinisekisa ukuba abantu boMzantsi Afrika bayayiphila into yokuba umcimbi wokuhlaliswa koluntu ayisosibonelelo nje koko lilungelo lokuphila kwab bonke abantu boMzantsi. Siyazingca ke ngomsebenzi omhle weliSebe nangona ekhona amakhwiniba pha naphaya. Umhloli jikelele wezimali (auditor general) naye uyancoma, Siyalu xhasa ke oluhlahlolwabiwo-mali.

The 2018/19 budget of 32.5 Billion allocated to the department is a crucial instrument towards achieving the salient objective of the National Development Plan, (NDP) such as Transforming Spatial Planning, securing well located Land for affordable housing and transforming the property sector. That is why, we the portfolio committee on human settlements here today to support the 2018/19 budget of the department so that it continues delivering on its mammoth task.

Chairperson

TheHuman Settlements Development Grant (HSDG) which amount to R 18billion is theone that the department distribute to provinces, we continue to note that performance of provinces is the life line of overall performance of the national department. We continue to be concerned about the performance of North West, Limpopo and Gauteng, while a significant amount of the budget of these aforementioned provinces has been moved to HDA which is the entity which is also the implementing agent of the department. We hope that the capacityof HDA will be improved such that provinces will benefit value for theirmoney, which will then improve an overall performance of the department. We also note that HDA is responsible for catalytic projects across the country, that a big responsibility.

Urban Settlements Development Grant (USDG) which is allocated to Metro's takes about 11 billion of the budget. The Metro's must utilize the bulk of this grant for informal Settlements Upgrade and Infrastructure. Mangaung, Buffalo- City, eThekwini, Tshwane and Nelson Mandela are not doing badly on this grant, but we are concerned about nelson Mandela and how it wants to spend the
extra allocation given to them by the department, that situation must be monitored closely. City of Cape Town has never spent 100% of this grant since 2011, despite the mammoth challenges if service delivery that the city is facing. we haverequested them to furnish the committee with a list of informal settlements that they are busy upgrading, we are still waiting. In the meantime, we see through media that in Island informal settlement, shacks where demolished whilst having their belongings inside. We commend the City of Cape Town though for being able to channel some of its USDG funding from the previous financial year to assist with draught crises, we sincerely hope that this was not for the benefit of the Israel Government The Jo'burg Metro has been a disappointment to the committee, this metro could not spend even 50% of it allocates USDG. With all the challenges of service delivery protests they still are unable to spend, even with some of their funds re-allocated to other Metros. Please Minister we seek your urgent intervention in Jo'burg, the department must explain to the committee as to what intervention measures are they going to implement.

Although we still havechallenges concerning the availability of land, for establishment of residential areas, in well located areas , closer to development and places of work we are pleased with the resolution of the Joint Coordinating Committee (JCC) which resolved that all state land and property will be offered to the department of Human
settlement before it get sold. The HDA and to some extend Social Housing Regulatory Authority (SHRA) are at the fore-front of reclaiming well located state land and properties situated in urban areas. This is the progressive collaboration required as we journey towards dismantling historical spatial patterns and constructing integrated communities' in South Africa.

Hon Chairpersons

Challenge with land acquisition however are not a licence for our people to invade and unlawfully erect dwellings. We are pleased that the department is in discussion with the department of higher education on our recommendation on student accommodation. That level of proactivity and commitment is commendable. We await progress soon.

Hon Chairperson

We are keeping a close eye on the pace and reach of the transformation in property sector. We urge EAAB and the department to accelerate and enhance its transformation initiatives. The committee wishes to see an enlarged foot print and greater visibility of human settlements departments entities.

Hon Chairperson

I want to extend a word of appreciation to the members of the committee, the respect that display & cooperation duringour deliberations contributes in assisting the department in meeting
its objectives, keep up the good work . Furthermore, we want to appreciate the cooperation we have always receive from the officials of the department and its entities led by Director General Mr Mbulelo Tshangane,. Our interaction with yourselves is not always rosy but all of us understand the bigger picture. To the support staff the Content Advisor Sabelo, Committee Assistant Sithabiso, Researcher Tshepo, and Committee Secretary Koliswa. Thank you!

Hon Chairperson

Umsebenzi wokwakha uMzantsi Afrika ngowomntu wonke kwaye ayingomsebenzi omncinane. Isebe ele libonakalisile ukuba wulungele lomsebenzi, yiyo lonto sifuna niqhubele phambili ngalomsebenzi omhle kangaka, siyaphinda siyatsho ukuba siyaluxhasa olulwabiwo-mali.

Nikani ukhongolose elithuba lokuba aqhubeke ukwenza iimpilo zenu. zibengcono. Egameni likaMadiba, nomama uSisulu nendima yabo kulomzabalazo masithi bhazalala ngo 2019 siyokuvotela umbutho weSizwe.

The ANC Supports this budget

I thank you.

     
« back
CATCH US ON: